Vývin reči dieťaťa

Vývinové štádiá reči

Autor: Mgr. Červenková Valéria, logopéd

Poznámka pre rodičov: v nasledujúcich tabuľkách možno nájsť orientačné údaje o rečovom vývine dieťaťa. Podčiarkujem slovo “orientačné”, lebo isté odchýlky od priemeru ešte neznamenajú patológiu. Aj v prípade výraznejších odchýlok môže ísť o “fyziologicky” oneskorený vývin reči (napr. zdedený rodinný znak - “Veď aj jeho tatko začal rozprávať až neskôr!”). V odbornej literatúre sa za magickú hranicu “rozrozprávania sa” pokladá tretí rok života dieťaťa. Ak nachádzate u svojho dieťaťa v porovnaní s tabuľkou oneskorenie vývinu jeho rečových schopností a máte určité pochybnosti, môžete sa obrátiť na najbližšieho logopéda, ktorý Vám poradí zásady správnej stimulácie rečového vývinu v závislosti od momentálnej (dosiahnutej) úrovne reči dieťaťa a úrovne, na ktorej b!y sa malo nachádzať.

 

1. Obdobie pragmatizácie (0-1. rok):

 · 0 – 3. týždeň: - reflexný krik – je nápadný jednotvárnosťou výšky a farby hlasu. Pripomína hlásku medzi a a e;

· 3. týždeň: - reakcia sacími pohybmi na hlas matky. K nonverbálnym komunikačným procesom medzi dieťaťom a matkou patrí aj kojenie a taktilná (dotyková) stimulácia;

· 6. týždeň: - emocionálny krik (vyjadrovanie pocitov);

· 2.–3. mesiac: - okolo 3. mesiaca sa z “kričania” stáva “privolávanie” – komunikačný krik; - pudové džavotanie - hra dieťaťa s rečovými orgánmi, bez sluchovej kontroly (aj nepočujúce deti);- hrkútanie;

· 3.-4. mesiac: - odpovedanie hrkútaním na prihováranie matky;- dieťa začína hľadať očami zdroj zvuku;

· 4.-5. mesiac: - reakcia na zvukové zafarbenie hlasu (najmä matky);

· 6.-8. mesiac: - napodobňujúce džavotanie foném materinského jazyka – zapojenie sluchovej, ale aj zrakovej kontroly – známky vyššej nervovej sústavy;

· 10. mesiac: - “rozumenie” reči (na prvosignálovej úrovni) – správna, zvyčajne motorická reakcia na pokyny, inštrukcie, zákazy a pod.;- experimentácia so zvukmi.

 

2. Obdobie sémantizácie (1.-2. rok):

· 1. rok: - jednoslovné vety - s rôznou intonáciou v závislosti od emocionálno-vôľového zámeru, často tvorené duplikáciou jednoduchých slabík;- dieťa na požiadanie ukáže niektoré časti tela;

· 1.-1,5 rok: - určitým hláskam dáva komunikačnú funkciu, výrazné zapojenie prozodických faktorov reči (tempo, dynamika, melódia a pod.);- ešte stále má veľký význam neverbálno-predverbálna forma komunikácie;- 3 typy jednoslovných viet – oznámenie, otázka, žiadosť;- pasívny slovník vysoko prevláda nad aktívnym;

· 1,5-2. rok: ! - dieťa objavuje hovorenie ako činnosť, “hrá sa” so slovami;- prvý vek otázok – Čo je to?, Kto je to?;- dvojslovné vety tvorené telegrafickým štýlom (slová sa priraďujú bez ohýbania jedno za druhým);- polovicu verbálnej produkcie tvoria podstatné mená;- slovná zásoba je asi 200 slov;- ukáže časti tela aj na iných, na bábike. 

 

3. Obdobie lexémizácie (2.-3. rok):

 · 2.-2,5 rok: - dieťa začína pozvoľna ohýbať slová;- vníma a diferencuje dištinktívne znaky niektorých foném z hľadiska znelosti, spôsobu a miesta artikulácie;- rozumie zápornému tvrdeniu (nie, teraz nie);- poslúchne jednoduchý príkaz (“Prines kocku”);- uprednostňuje verbálnu formu komunikácie;- začína tvoriť viacslovné vety;- pri komunikačnom neúspechu je frustrované (ak mu nerozumejú alebo nemajú čas na komunikáciu s ním – súvisí s obdobím detského vzdoru?);

· 2,5-3. rok: - zvyčajne dokáže povedať svoje meno a priezvisko;- chápe pojmy “ja – moje”, rozdiel typu “malý – veľký”;- ovláda výslovnosť približne 2/3 samostatných spoluhlások;- používa množné číslo;- dokáže pochopiť svoju úlohu komunikačného partnera a reagovať v nej špecificky podľa konkrétnej situácie;- chápe pomenovanie časových pojmov (deň – noc);- pozná asi 1 000 slov;- správne rozoznáva pohlavie (chlapec - dievča).

 

4. Obdobie gramatizácie (3.-4. rok):

 · 3.-3,5 rok: - vie povedať mená svojich súrodencov;- kvalitatívny pokrok v chápaní obsahu slov;- tvorba tzv. vyšších pojmov (prechod na druhosignálnu úroveň), často je spojená s fyziologickými ťažkosťami v reči (nebezpečenstvo vzniku zajakavosti);- druhý vek otázok – Prečo?, Kedy?;- tvorba súvetí;

· 3,5-4. rok: - markantné skvali!tnenie morfologicko-syntaktickej roviny;- reč bez výrazných dysgramatizmov;- čoraz suverénnejšia tvorba antoným (protikladov);- reprodukcia riekaniek a krátkych básničiek;- ovládanie 80% samostatných spoluhlások;- začína rozpoznávať slovesný čas (hrám sa - hral som sa - budem sa hrať) a farby;- schopnosť nielen nadviazať konverzáciu, ale aj snaha udržať ju. 

 

5.Obdobie intelektualizácie (po 4. roku):

 · 4.-5. rok: - reč je z gramatického hľadiska správna;- čoraz presnejšia je identifikácia farieb;- ovládanie 1 500 – 2 000 slov;- pretrvávanie nesprávnej výslovnosti tzv. ťažších hlások;- výskyt všetkých slovných druhov v reči;

· 5.-6. rok: pnrnot0- verbálny prejav sa vo všetkých jazykových rovinách čoraz viac približuje reči dospelých;- vie vysvetliť použitie predmetov dennej spotreby;- v správnom poradí realizuje aj pomerne dlhé príkazy;- spontánne a súvisle dokáže rozprávať o rozličných udalostiach;- zreprodukuje aj pomerne dlhú vetu;- výslovnosť by mala byť správna, ak nejde o tzv. predĺženú fyziologickú dysláliu;- pozná cca 2 500 – 3 000 slov;

· po 6. roku: - verbálny prejav obsahovo i zvukovo zodpovedá požiadavkám bežnej konverzácie;- skvalitňovanie štylistickej stránky rečových prejavov, sémantickej a pragmatickej roviny jazyka;- osvojovanie si prozodických nuansov jazyka;- rozvoj regulačnej funkcie reči;- osvojovanie grafickej podoby reči a cudzích jazykov.